نقش خانواده در اسلام و لزوم ترویج ازدواج اسلامی

د, 08/05/1399 - 22:43
نقش خانواده در اسلام و لزوم ترویج ازدواج اسلامی
پایه و اساس جامعه بشری چیزی به نام خانواده است و این مسئله مورد بحث زیادی قرار گرفته و مخالفان و موافقان در این خصوص به مطالبی در این خصوص اشاره کرده است.

به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، بعضی از این افراد خانواده را مکانی برای آرامش و آسایش همه جانبه اعم از جنسی،اقتصادی و اجتماعی می دانند و در مقابل افرادی هستند که خانواده را مکانی برای نابرابری و سلطه مردان بر زنان تصور می کنند. این طرز نگاه به خانواده همانند دیدگاه آنها به مسئله ازدواج هست. یعنی آنها خانواده و ازدواج را وسیله ای می دانند که مردان به زنان ستم و ظلم می کنند و این نگاه بیشتر در فرهنگ غربی نمود پیدا خواهد کرد. مسئله ستم و ظلم به زنان هیچ نسبتی به موضوع خانواده و ازدواج ندارد،بلکه این مسئله بستگی به جهان بینی غلط و اشتباه کشورهای غربی به زنان و خانواده دارد. از نظر جهان بینی غرب همه انسان ها برای بدست آوردن حق و حقوق خودشان باید تلاش و کوشش کنند و این تلاش ها در مرحله اول برای اثبات حق و حقوق است نه برای رسیدن به حق و حقوق. به عبارت دیگر زنان در کشورهای غربی فقط در خانواده مورد ستم قرار نمی گیرند بلکه پایه و اساس این ظلم و ستم ناشی از تفکرات مادی و حیوانی آنهاست و به اشتباه این ستم و ظلم را به مسئله تشکیل خانواده نسبت می دهند. اما در فرهنگ اسلامی خانواده مکانی برای آرامش طرفین خواهد بود و این آرامش مبتنی برای حقوق اثبات شده ای است که طرفین در مرحله اول نسبت به یکدیگر دارند و انتظارات آنها از یکدیگر بر اساس درک متقابل از واقعیت های وجودی یکدیگر است. به عبارت دیگر زنان و مردان در فرهنگ اسلامی نسبت به یکدیگر یک نگاه واقعی و درستی دارند و هیچ وقت انتظارات آنها براساس خیال ها و ایده های فوق بشری نیست بلکه مبتنی بر تقسیم کار ذاتی و فطری بین آنهاست که خداوند زوجین را برای آرامش یکدیگر قرار داده است به همین دلیل در فرهنگ اسلامی بیشتر تاکید بر روی تشکیل خانواده است. اما در کشورهای غربی خانواده به جای اینکه محل آرامش زوجین باشد متاسفانه تبدیل به مکانی شده است که طرفین تلاش و کوشش می کنند که از تقسیم کار شانه خالی کنند و چون در این فرهنگ مرد قدرت بیشتری دارد مسلما توانایی ظلم و ستم در خانواده بر علیه زنان بیشتر خواهد بود. پایه و اساس خانواده در فرهنگ اسلامی مبتنی بر برتری نسبی زوجین است و اما در فرهنگ غرب براساس نقش زوجین در تولیدات اقتصادی است.هر چقدر زنان در نظام اقتصادی نقش بیشتری را داشته باشد به همان اندازه از حقوق و امتیاز برخوردار است،اما زنان در فرهنگ اسلامی حقوق ذاتی و فطری دارند و چه در نظام اقتصادی نقش داشته باشند و چه نداشته باشند از حقوق و امتیاز ذاتی بی بهره نیستند. به همین دلیل خانواده در فرهنگ اسلامی مکان آرام بخشی تلقی خواهد شد. اما نکته بعدی اینست که خانواده چه کارگردهایی دارد؟بعد از اینکه مشخص شد که پایه و اساس خانواده در فرهنگ اسلامی و غربی چگونه شکل گرفته است حال نوبت به نقش خانواده برای طرفین است. اولین نقش تشکیل خانواده توجه به مسائل مادی اعم از نیازهای اقتصادی و جنسی است. اگرچه این نقش مخرج مشترک انسان و دیگر موجودات است و به قول استاد مطهری که فرمودند"من حیوانی" و این نقش هر چند مهم است ولی هدف اصلی تشکیل خانواده نیست،زیرا مابقیه موجودات هم از لحاظ تفاوتی با انسان ها نخواهد داشت. اما برای انسان شایسته است که از من حیوانی به من انسانی حرکت کنند و "من حیوانی" باید فدای "من انسانی" شود و هدف انسان از آفرینش همین رسیدن به "من انسانی" است و خانواده در فرهنگ اسلامی زمینه های رسیدن به "من انسانی" را مهیا کرده اند. اما نکته مهمی در نقش نیازهای جنسی نباید فراموش کرد اینست که خانواده در فرهنگ اسلامی برای رفع این نیاز چهارچوپ منظمی دارد،به عبارت دیگر اسلام نیازهای جنسی را قبول دارد ولی هر گونه روابط جنسی را نمیتواند قبول کند. به عنوان نمونه روابط جنسی همجنس گرایان مورد تایید اسلام نیست،زیرا این روابط جنسی هیچ کمکی به رشد من انسانی نمی کند و فقط انسان را در سطح حیوان قرار می دهد. روابط جنسی همجنس گرایان که در فرهنگ غرب مشاهده می کنید به دلیل وجود نگاه صرفا مادی و حیوانی به انسان است و تا زمانی دنیای غرب براساس این سخن که "هدف هر گونه وسیله را توجیه می کند" حرکت کنند هر روز شاهد گسترش این گونه مسائل خواهیم بود.از نظر فرهنگ غرب وقتی هدف رفع نیازهای جنسی باشد میتوان از هر طریقی این کار را انجام داد و مسئله همجنس گرایان هم به عنوان وسیله ای نگاه می کنند که هدف اصلی رفع نیازهای جنسی است. در حالی که در فرهنگ اسلامی هدف هرگز وسیله را توجیه نمی کنند،بلکه بین هدف و وسیله تناسب منطقی حاکم است. قرار نیست برای رسیدن به نیازهای جنسی هر اقدامی را انجام داد بلکه باید از طریق روش مناسب یعنی ازدواج و تشکیل خانواده این نیاز را برطرف کرد. رفع نیازهای جنسی در فرهنگ اسلامی مقدمه ای برای حرکت و جدایی از "من حیوانی" است،اما در غرب هدف اصلی رفع نیازهای جنسی صرفا لذت های "من حیوانی" است نه حرکت به سمت "من انسانی". اما نقش دوم خانواده در فرهنگ اسلامی رشد شخصیت درونی و بیرونی انسان هست. اصولا انسان از دو نوع شخصیت تحت عنوان درونی و بیرونی برخوردار است. شخصیت درونی همان فهم و درک انسانی،توجه به استعدادهای الهی،رشد روح و روان سالم و تربیت درست از مقوله های شخصیت درونی است. اما شخصیت بیرونی همان ایفای نقش در جامعه،مسئولیت پذیری در قبال دیگران و خدمت به جامعه است. همه اینها در بستر خانواده شکل خواهد گرفت. خانواده باید به شکوفایی استعدادهای الهی توجه کنند و این استعدادها به عنوان هدیه الهی به انسان هاست و باید آنها را شکوفا کرد و در خدمت جامعه بکار برد. در واقع بین شخصیت درونی و بیرونی یک نوع ارتباط و تناسب وجود دارد،به عبارت دیگر ما شخصیت درونی خودمان را شکوفا خواهیم کرد و از این طریق زمینه لازم را برای شخصیت بیرونی آماده می کنیم.ما اگر در جامعه قصد خدمت کردن را داشته باشیم باید استعدادهای الهی را شکوفا کنیم و تا زمانی که ما از لحاظ درونی غنی نباشیم مسلما نمیتوانیم در جامعه مفید و موثر باشیم. امروز بسیاری از جوانان متاسفانه با مسئله بزهکارهای اجتماعی مواجه هستند هر چند وجود بزهکارهای اجتماعی دلایل زیادی دارد ولی یکی از دلایل آن عدم توجه خانواده ها به شکوفایی استعدادهای الهی است. در اینجا باز خانواده در فرهنگ اسلامی دست بالا را دارد،زیرا انسان از نظر دین اسلام صرفا موجود درونی و فردی نیست بلکه بعُد بیرونی هم در وجود او نهفته است و استعداهایی که در اختیار اوست صرفا نمیتوانند برای منافع شخصی خودش استفاده کنند بلکه باید در اختیاز جامعه هم قرار بگیرد. اما نقش سوم ایجاد بسترهای لازم برای شکل گیری جامعه خوب و انسانی است. خانواده این توانایی را دارد که با تربیت فزرندان صالح و موثر در شکل گیری جامعه انسانی پیش قدم شوند و این امر زمانی امکان دارد که خانواده ها در فرهنگ اسلامی صرفا به رفع نیازهای مادی توجه کنند بلکه به جنبه های دیگر هم توجه داشته باشند و سعی و کوشش کنند که فرزندان صالح تربیت کنند. اگرچه ما عقیده داریم که نقش دولت های در این زمینه بسیار مهم و ضروری است و یکی از کارهای که دولت ها انجام دهند که شکل گیری زمینه های برای رفع نیازهای مادی و اقتصادی و کمک به معیشت خانواده هاست. به ویژه در ایام کرونایی این کمک ها بیشتر از هر زمان دیگر برای خانواده ها قابل احساس است.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
Bctagu (تایید نشده) گفت:
02/15/1401 - 03:28

viagra 50mg over the counter - order viagra pill sildenafil 200mg for sale

Poglhw (تایید نشده) گفت:
02/26/1401 - 03:52

cephalexin 250mg without prescription - order cephalexin pill erythromycin 500mg cost

Rrgkqj (تایید نشده) گفت:
02/28/1401 - 01:08

order sildenafil generic - nolvadex 20mg generic ivermectin 12mg tablets for humans

Hrztbs (تایید نشده) گفت:
02/29/1401 - 13:25

buy budesonide pill - buy cialis generic brand disulfiram 500mg

Oxesob (تایید نشده) گفت:
02/31/1401 - 01:09

cefuroxime 250mg without prescription - ceftin 250mg brand tadalafil 10mg cost

Zmfyqr (تایید نشده) گفت:
03/06/1401 - 10:31

order doxycycline 200mg online cheap - doxycycline pills cialis uk

Xiitlq (تایید نشده) گفت:
03/08/1401 - 06:57

brand tadalafil 10mg - generic for cialis modafinil 200mg without prescription

Zyvwjf (تایید نشده) گفت:
03/30/1401 - 02:33

order generic cenforce - oral domperidone 10mg buy motilium without prescription

Cqdwlo (تایید نشده) گفت:
03/31/1401 - 11:30

sildenafil cost - oral cialis 5mg tadalafil 10mg sale

Dsfywe (تایید نشده) گفت:
04/02/1401 - 03:25

buy modafinil 100mg online cheap - budesonide spray order budesonide online

Tubaef (تایید نشده) گفت:
04/05/1401 - 14:39

buy cyclobenzaprine online - cost propranolol cost inderal 10mg

Jzxfhn (تایید نشده) گفت:
04/12/1401 - 16:58

cialis for sale - tamsulosin price generic tamsulosin 0.2mg

Npvgvk (تایید نشده) گفت:
04/26/1401 - 22:25

baricitinib 2mg over the counter - norvasc 5mg tablet lisinopril 5mg generic

Prhnua (تایید نشده) گفت:
04/30/1401 - 11:03

us viagra sales cialis 10mg drug order cialis 40mg sale

Michaelsow (تایید نشده) گفت:
05/07/1401 - 03:13

how to darknet market dn market

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.